Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Theo mặc định, mỗi hệ điều hành Linux có một hệ thống quản lý hiệu quả bộ nhớ được sử dụng để xóa bộ nhớ cache bộ đệm theo định kỳ. Bạn có thể tự giải phóng bộ nhớ cache bộ nhớ với lệnh đơn giản sau:

sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Tuy nhiên, nếu bạn muốn ép buộc Linux OS để làm việc xoá bộ nhớ cache trên một khoảng thời gian cụ thể, chỉ cần tạo một cronjob để thực hiện điều này. Dưới đây là cách chúng ta thực hiện:

Kết nối SSH với VPS, sau đó tạo một file tên là cacheclear.sh. Ví dụ , tôi tạo cacheclear.sh trong thư mục home

sudo vi /home/cacheclear.sh

Mình thì hay dùng:

sudo nano /home/cacheclear.sh

Thêm những dòng sau vào cacheclear.sh

#!/bin/sh 
sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
Tiếp theo bạn lưu và thoát ra bằng cách bằng cách nhấn ESC, sau đó nhấn :x và enter.

Chúng ta gán quyền thực thi cho file bằng câu lệnh sau:

chmod 751 /home/cacheclear.sh

Bây giờ bạn add file này vào crontab:

sudo crontab -e

Lệnh trên sẽ mở cronfile ở người dùng hiện tại. Nếu bạn muốn mở cronfile ở user khác thì dùng lệnh sau:

 sudo crontab -e -u username

Sau khi gõ lệnh như ở bước 1 các bạn bấm nút “insert” chèn lệnh dưới đây vào

Tiếp theo thêm dòng sau vào crontab:

0 * * * * /home/cacheclear.sh

Bạn sửa code trên theo định dạng số sau :
* * * * * Lệnh được thực thi
– – – – –
| | | | |
| | | | |—- Ngày trong tuần (0-7) (Chủ nhật = 0 hoặc 7)
| | | |—— Tháng (1-12)
| | |——– Ngày trong tháng (1-31)
| |———- Giờ (0-23)
|———— phút (0-59)

Ví dụ bạn muốn sau 5 phút vào lúc nửa đêm, 1 ngày mới giải phóng bộ nhớ thì sử dụng câu lệnh sau:

5 0 * * * /home/cacheclear.sh
Save và thoát ra bằng cách nhấn Esc, rồi :x và Enter.

Sau khi bạn hoàn tất, script cacheclear.sh sẽ chạy mỗi giờ một lần để xóa caches trên hệ thống để giải phóng free RAM.

Chúc bạn thành công.

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server
5 (100%) 1 vote

0/5 (0 Reviews)